THỈNH TÔN TƯỢNG

adida3Xin Mời Quý Đồng Hương Phật Tử Phát Tân Mua Vé Số Ủng Hộ Để Tu Viện A Nan Có Thêm Kinh Phí Xây Dựng Ba Tôn Tượng:

  • Đức Phật Thích Ca A Di Đà
  • Đức Phật Thích Ca A Di Đà Nhập Niết Bàn
  • Đức Quán Thế Âm

VeSo15(1) (2)

VeSo_15(2) (1)